This TCM glossary collects terms and topics relevant to the contents of our website. In order to provide better access, terms are listed in both English and Chinese phonetic alphabets for easier searching, and the explanations are written in English and Chinese. The contents will be revised and updated regularly.

Please select the TCM terminology by alphabetical order:

Sorted by English Name Sorted by Chinese Name
A-shi point a shi xue 阿是穴
Abnormal pulse reading ba duan jin 八段錦
Acupoint injection

ba fa 八法

Acupoint ba gang bian zheng 八綱辨証
Anorexia ba huo guan 拔火罐
Apoplexy bai dian feng 白癜風
Arm Jue Yin Pericardium Meridian ban biao ban li 半表半
Arm Shao Yang Triple Burner Meridian beng lou 崩漏
Arm Shao Yin Heart Meridian bi zheng 痹証
Arm Tai Yang Small Intestine Meridian bian zheng 辨証
Arm Tai Yin Lung Meridian biao li tong bing 表埵P病
Arm Yang Ming Large Intestine Meridian biao xu 表虛
Arrival of qi biao zheng 表証
Assistant herbs bing mai xiang 病脈象
Astringency bing xie 病邪
Asthenia-syndrome of superficies

bu fa 補法

Bi syndrome chao re 潮熱
Bladder chen yao 臣藥
Blood chong mai 衝脈
Body constitutions chuang yang 瘡瘍
Bone atrophy syndrome cou li 腠理
Bone flaccidity syndrome cu zhong 卒中
Carbuncle cun, guan, chi 寸關尺
Channel bi syndrome da bian 大便
Chest oppression da chang 大腸
Chinese qi-gong da shi nian biao 大事年表
Chinese therapeutic food dai xia 帶下
Cold evils dan tian 丹田
Cold pain dan 膽
Collapse of yang dao han 盜汗
Collapse of yin de qi 得氣
Conception Vessel Meridian du mai 督脈
Consumptive disease er zhen liao fa 耳針療法
Convergence of yang fei bing 肺病
Cun, guan, chi fei pang 肥胖
Cupping fei 肺
Damp-heat feng shi 風濕
Dampness evil feng xie 風邪
Dan tian fu ke 婦科
Decoction gan bing 肝病
Deficiency type gasp gan 肝
Delirium gu se/ shou lian 固澀/收斂
Diagnostic methods gu suo bing 骨縮病
Diarrhea gu wei 骨痿
Dietetic restraint gua sha 刮痧
Disharmony pattern / diagnostic pattern / syndrome han xie 寒邪
Dryness evil huang dan 黃疸
Dual modulation huo xie/ re xie 火或熱邪
Eight-length brocade exercise ji cou 肌腠
Eight therapies ji kou 忌口
Embryo jian yao 煎藥
Endogenous cold syndrome jin ye 津液
Endogenous dampness syndrome jing luo bian zheng 經絡辨証
Endogenous dryness syndrome jing luo 經絡
Endogenous heat syndrome jing ming zhi fu 精明之府
Endogenous wind syndrome jing/shen jing 精,腎精
Entering a quiet state jiu fa 灸法
Enuresis jun huo 君火
Essence, Jing, kidney essence, essential qi jun yao 君藥
External six evils lao shang 勞傷
Exogenous evils leng tong 冷痛
Fire and heat evils li ji hou zhong 堳瑹嵾
Five elements theory li qi 癘氣
Five movements and six influences li zheng 媯
Five zang organs liu fu 六腑
Fluid liu jing bian zheng 六經辨証
Flush channel liu zhen 留針
Four energies & five flavors mai bi 脈痹
Gall bladder mai zhen 脈診
Genuine qi ming men 命門
Governor Vessel Meridian na dai 納呆
Guide herbs nei feng 內風
Half exterior-half interior type nei han 內寒
Healthy energy nei re 內熱
Heart nei shang qi qing 內傷七情
Heart disharmony nei shi 內濕
Heart energy nei zao 內燥
Hectic fever pang guang 膀胱
Holistic approach pi bing 脾病
Hysteria pi 脾
Impotence ping mai / chang mai 平脈 / 常脈
Inspection qi duan 氣短
Internal damages caused by seven emotions qi gong fan ying 氣功反應
Jaundice qi hua 氣化
Kidney qi qing 七情
Kidney disharmony qi yi 氣逆
Kidney yin & kidney yang qi 氣
Kidneys dominate anterior and posterior orifices qie zhen 切診
Kidneys manifest in the hair qing qiao 清竅
Kidneys open into the ears ren mai 任脈
Kidneys rule the bones ru jing 入靜
Kidneys rule the grasping of qi san jiao 三焦
Kidneys rule water san yin 三因
Kidneys store essence (jing) shang han 傷寒
Large intestine she xiang 舌象
Leg Jue Yin Liver Meridian shen bing 腎病
Leg Shao Yang Gall Bladder Meridian shen cang jing 腎藏精
Leg Shao Yin Kidney Meridian shen hua zai fa 腎華在髮
Leg Tai Yang Bladder Meridian shen kai qiao yu er yin 腎開竅于二陰
Leg Tai Yin Spleen Meridian shen kai qiao yu er 腎開竅于耳
Leg Yang Ming Stomach Meridian shen yin shen yang 腎陰腎陽
Leukorrhagia shen zhu gu 腎主骨
Lifting, lowering, floating & sinking shen zhu na qi 腎主納氣
Listening & smelling shen zhu shui 腎主水
Liver shen 神
Liver disharmony shen 腎
Locations of pain sheng jiang fu chen 升降浮沉
Lung shi re 濕熱
Lung disharmony shi wen ge 十問歌
Massage therapy shi xie 濕邪
Meridian shi yao 使藥
Metrorrhagia shi zheng 實証
Minister herbs shou jue yin xin bao jing 手厥陰心包經
Monarch fire shou shao yangsan jiao jing 手少陽三焦經
Monarch herbs shou shao yin xin jing 手少陰心經
Moxibustion shou tai yang xiao chang jing 手太陽小腸經
Muscular striae shou tai yin fei jing 手太陰肺經
Nature of pain shou yang ming da chang jing 手陽明大腸經
Night sweating shuang xiang tiao jie 雙向調節
Normal pulse reading shui gu jing wei 水谷精微
Numbness of limbs si qi wu wei 四氣五味
Nutrient essence si zhi ma mu 四肢麻木
Obesity sui hai 髓海
Organs tai dong bu an 胎動不安
Orifices tai ji chuan 太極拳
Otopuncture therapy tai yuan 胎元
Over-heated stomach tan 痰
Overstrain te shu bing li 特殊病理
Palpation teng tong bu wei 疼痛部位
Palpitation teng tong xing zhi 疼痛性質
Pathogen ti zhi 體質
Pericardium tian gui 天癸
Pestilential evil tui na 推拿
Phlegm tuo gang 脫肛
Prime minister fire wai gan liu yin 外感六淫
Primordial energy wai xie 外邪
Primordial yin wang yang zheng 亡陽証
Protective qi wang yin zheng 亡陰証
Prurigo wang zhen 望診
Pulse study wei fen zheng 衛分証
Qi wei qi ying xue bian zheng 衛氣營血辨証
Qi-gong reactions wei qi 衛氣
Questioning / history taking wei re 胃熱
Rectum prolapse wei 胃
Reducing method wen zhen 問診
Retention of the needle wen zhen 聞診
Reverse flow of qi wenbing 溫病
Scraping therapy wu xing xue shuo 五行學說
Sea of marrow wu yun liu qi 五運六氣
Seminal emission / spermatorrhea wu zang 五臟
Seven modes of emotions xiang huo 相火
Shanghan xiao bian 小便
Shortness of breath xiao chang 小腸
Simultaneous exterior and interior type xie fa 瀉法
Six fu organs xie xie 泄瀉
Small intestine xin bao luo 心包絡
Special pathological conditions xin bing 心病
Spirit / mind xin fan 心煩
Spleen xin ji / zheng chong 心悸及怔忡
Spleen disharmony xin qi 心氣
Spontaneous sweating xin 心
Stirring fetus xu chuan 虛喘
Striae xu lao 虛勞
Stomach xu re / xu huo 虛熱或虛火
Stool xu zheng 虛証
Supprative and ulcerous diseases xue feng chuang 血風瘡
Syndrome differentiation xue wei zhu she liao fa 穴位注射療法
Syndrome differentiation according to defense, vital energy, nutrient & blood xue 血
Syndrome differentiation according to the eight principles yang qi 陽氣
Syndrome differentiation according to the organs (zang fu) yang wei 陽痿
Syndrome differentiation according to the six meridians yang xu er han 陽虛而寒
Syndromes differentiation according to the twelve regular meridians yang xu 陽虛
Syndromes of deficiency type / asthenia syndromes yi jing 遺精
Syndromes of excess type / sthenia syndromes yi niao 遺尿
Syndromes of exterior type yin xu huo wang 陰虛火旺
Syndromes of interior type yin xu 陰虛
Taijichuan yin yang 陰陽
TCM chronology yin ye 陰液
Ten Questions Song ying fen zheng 營分証
Tenesmus yong 癰
The house of essential substances yu xue 腧穴
Three kinds of pathogenic factors yuan qi 元氣
Tian gui zang fu bian zheng 臟腑辨証
Tonification zang fu 臟腑
Tongue signs zang zao 臟躁
Triple burner zao xie 燥邪
Urine zhan yu 譫語
Vaporization zhen fa 診法
Virtual fire zhen qi 真氣
Vital gate zhen yin 真陰
Vitiligo zheng hou 証候
Weifen syndrome zheng qi 正氣
Wenbing zheng ti guan nian 整體觀念
Wind evil zhong guo qi gong 中國氣功
Wind-dampness evil zhong yi shi liao 中醫食療
Women specialty zhu yang zhi hui 諸陽之會
Yang deficiency zi han 自汗
Yang qi zu jue yin gan jing 足厥陰肝經
Yang vacuity with internal cold zu shao yang dan jing 足少陽膽經
Yin deficiency zu shao yin shen jing 足少陰腎經
Yin fluid zu tai yang pang guang jing 足太陽膀胱經
Yin vacuity leading to internal heat zu tai yin pi jing 足太陰脾經
Yingfen syndrome zu yang ming wei jing 足陽明胃經
Yin & Yang zuo yao 佐藥